Informacja o dostępności

Strona adestewarszawa.pl jest stroną informacyjną.

Strona została zrealizowana z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi.

Wygląd witryny określają kaskadowe arkusze stylów CSS, po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika.

Data publikacji strony: 2019-12-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-31

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-01-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
  • dokumenty PDF mogą nie być w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
  • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,
  • brak mapy serwisu.

Skróty klawiszowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

ADESTE Warszawa nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Uwagi do serwisu

W przypadku uwag, zauważonych błędów lub nieprawidłowego działania funkcji serwisu, zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej ADESTE Warszawa lub jej zawartości chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, ADESTE Warszawa może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy ADESTE Warszawa odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.